Thursday, October 13, 2011

okka kshnamaina chaalu

ఒక్క క్షణమైనా చాలు
రెక్కలతో ఆకాశానికి ఎగిరెళితే
నడకలతో సెలయేటికి ఎదురెళితే

ఒక్క క్షణమైనా చాలు
విరివొడిలో తేనెలతో ఒదిగుంటే
మబ్బులలో చినుకులతో ఆడుకుంటే

ఒక్క క్షణమైనా చాలు
కడలిలో అలలతో పరుగెడితే
జాబిలిలో చుక్కలతో పడుకుంటే

ఒక్క క్షణమైనా చాలు
కొమ్మలలో కోయిలతో ఆడుకుంటే
గాలులలో పువ్వులతో నవ్వుకుంటే

ఒక్క క్షణమైనా చాలు ...

Wednesday, October 5, 2011

.....

నింగే వంగి నేలపై వాలిందా
కదలియై పొంగి నీరై పారిందా

మబ్బే మురిసి వానై కదిలిందా
చినుకై కురిసి ముత్యమై ఒదిగిందా

రంగే కరిగి రెక్కలపై కారిందా
గంధమై చేరి పువ్వై పూసిందా

జాబిలే జారి పుడమిపై రాలిందా
మల్లెలై నవ్వి , కమలమై విరిసిందా

చీకటే వెలుగై వెన్నెలై వచ్చిందా
తారలై మెరిసి రాతిరై కొలువుందా

తురుపే రాగమై ఉదయమై పాడిందా
కిరణమై పలికి వేకువై పిలిచిందా

చిరుగాలే  భావమై  తాళమై ఆడిందా
పరుగులై సాగి విహంగమై ఎగిరిందా

కాలమే చలనమై ఋతువులై మారిందా
వసంతమై వచ్చి శిశిరమై వెళ్ళిందా

Tuesday, September 20, 2011

Makara Sankranthi

వేకువ వెలుగుల భోగిమంట పుత్తళ్ళు
అందాల సిరులొ లుకు అలికిన వాకిళ్ళు

ముగ్గులు దిద్దిన రంగుల ముంగిళ్ళు
సిగ్గులు ఒలికించు గొబ్బిళ్ళ లోగిళ్ళు

పువ్వుల నవ్వుల పచ్చని పందిళ్ళు
వేడుక వేళల తరగని సందళ్లు

అంబరా ల సంబరాల పొంగుల ఉరవళ్ళు
మకర సంక్రాంతి పండుగ పరవళ్లు 

Wednesday, September 14, 2011

Rangula harivillu

అల్లంత దూరాల అంబర వర్ణం, నీలం
లేలేత పరువాల విరిసిన వసంతం, పచ్చ

చినుకులు దాగిన మబ్బుల నయనం , నలుపు
చుక్కలు ఒదిగిన వెన్నెల తీరం , తెలుపు

ఉషా కిరణాల వేకువ కావ్యం ,పసుపు
సంధ్యా రాగాల వెలుగుల రూపం ,ఎరుపు 

Tuesday, September 13, 2011

Ansika (meaning beautiful)

ఏ ఉదయ కిరణాల కమలిని నీవో
ఏ అంబర వర్ణాల సాహితి నీవో

ఏ సాగర తీరాల లాహిరి నీవో
ఏ సంధ్యా రాగల పల్లవి నీవో

ఏ  పూల  గంధాల  హాసిని నీవో
ఏ కొమ్మ గొంతుల శ్రావణి నీవో

ఏ వాన మబ్బుల మెరుపువి నీవో
ఏ జల్లుల చినుకుల  పిలుపువి నీవో

ఏ కోయిల పాటల ఆమని నీవో 
ఏ గాలుల  వీణల తీగవి నీవో

ఏ కన్నుల  కలల రాగిణి నీవో
ఏ రంగుల ముగ్గుల హరివిల్లువి నీవో

ఏ వలపుల కోవెల వెలుగువి నీవో
ఏ వెన్నెల  కాంతుల సోగసువి నీవో

ఏ ఊహాల చిత్రాల రేఖవి  నీవో
ఏ మల్లెల నవ్వుల యామిని నీవో

ఏ మువ్వల పదముల రవళి వి నీవో
ఏ  తలపుల కవితల వాణివి నీవో

నడిపావు కాలం స్పందనై
నిలిపావు ప్రాణం ఊపిరై

మెరిసావు గగనాన తారాకై
మెదిలావు  హృదయాన దీపమై

Monday, September 12, 2011

Swaranjali

వేద మంత్రాల
ప్రణవ ధ్వానాల
మధుర రాగల
సారణి , శివరంజని

చిలుక పలుకుల
నదుల నడకల
లతల కులుకుల
పావని , హంసధ్వని

అంబర తీరాల
వెన్నెల వాకిళ్ళ
అలల పరువాల
ఆమని ,అమృత వర్షిణి 

భ్రమర నాదాల
గంగ పొంగుల
గాన ధారల
వాహిని , ఆనందభైరవి 

విరుల పవనాల
కమల నయనాల
కుసుమ వైనాల
రాగిణి, కీరవాణి 

అంజలితో సంగీత సాహితి కి  అంకితం.


Sunday, September 11, 2011

Vennela

పాల తరకల
వెండి పలకల
మంచు తొనకల
పండు వెన్నెల

గగన వీధిలో
మబ్బు దారిలో
కడలి వాగులో
సాగి వెన్నెల

జోల పాటలో
గోరు ముద్దలో
పసిడి నవ్వులో
కరిగి వెన్నెల

ఇసుక తిన్నెలో
అలల నీటిలో
లతల గాలిలో
కలిసి  వెన్నెల

విరుల  వొడిలో
కలల మదిలో
కనుల నదిలో
వాలి వెన్నెల

ఉప్పొంగెను
పరుగాపెను
నిదురించెను
సిరివెన్నెల 

 -- రేయిని అలరించే ప్రతి పౌర్ణమికి ఇది అంకితం

Wednesday, September 7, 2011

RutuRaagalu


ఉదయించెను భాను కిరణం
వికసించెను కుసుమ నయనం
ప్రకాశించెను స్వర్ణ వర్ణం
మరపించెను శుభోదయం

వర్షించెను గగన మేఘం
చుంబించెను పుడమి అధరం
పులకించెను కడలి హృదయం
హర్షించెను విరిమధురం 


కదలొచ్చెను వన వసంతం
పలికించెను విహంగ రాగం
వినిపించెను అమృత గీతం
అలరించెను ప్రాకృతి వైనం 

లాలించెను శ్రవణ చంద్రం
పలకరించెను పవన భాస్యం
మురిపించెను కలల తీరం
కనువాల్చెను సుమనేత్రం 

Tuesday, September 6, 2011

Color

It soaks the depths of endless sky
It fills the folds of early dawn
It adorns the curls of fragile petals
It coats the strands of tender leaves
It paints the feathers of radiant wings
It shades the sheets of clear waters
The chord that strikes nature's art-- "Color"

Monday, September 5, 2011

Serenity

As the wind kisses the flowers
in a gentle light swing
As the bloom fills the spring
in a sweet floral fragrance

As the waves cuddle the rocks
in a soft wet embrace
As the rain soaks the leaves
in a tender lucid dew

As the sun paints the sky
in a rich colorful shade
As the moon soothes the night
in a silent tacit tranquility

A serene feeling befalls me
taking me to the eternal heaven of bliss

Thursday, August 25, 2011

Sleep

As my lashes close in, in a cuddle

As my eyes doze off, in a daze
sing me your song

and kiss me good night

As my thoughts vanish in void
As my mind eases in embrace
sing me your song 

and kiss me good night

As my world pauses in peace
As my stress wanes in warmth

sing me your song
and kiss me good night

As my today dissolves in dreams

As my dreams settle in silence
sing me your song

and kiss me good night

Sunday, August 21, 2011

For a better tomorrow

In the light of leadership
I believe there is a destiny
In the vision of wisdom
I believe there is a future
In the path of patience
I believe there is a victory

In the truth of today
I believe there is a lesson
In the wake of war
I believe there is a resolution
In the defeat of democracy
I believe there is a moral

Be it positive or negative
I believe there is a hope
For a better tomorrow….
Be it yesterday or today
I believe there is a journey
For a better tomorrow….

Friday, August 19, 2011

Hope

In the face of sorrow
I hope for bliss
In the face of confusion
I hope for support
In the face of struggle
I hope for peace
In the face of routine
I hope for challenge
In the face of joy
I hope for more
no matter what...
In the face of life
I hope for change

Monday, August 15, 2011

Inexplicable and beyond...

The beauty of tiny drops of water
on the soft petals of a flower
lurking in the wet green leaves;
after a pouring shower

The melody in sweet tunes of birds
sighing and perching in bliss
on the dry green foliage of trees;
at the crack of dawn

The blend of fledgling hues of light
and impeccable blue shade of sky
fading as strokes of orange
in the impending darkness at dusk

The gush of roaring waves in the sea
rising to the bay and ebbing away, in serenity
as a vivacious rhythm
in the summer moon’s lull

The innocence in the gentle smile of flowers
lurching in the wild cascades of wind;
with a magnificent scent of bloom
in the lush green spring

The symphony of soothing breeze
rustling over the wilted leaves
swaying ,whistling and dancing
in the colorful fall

are some of the nature's Prodigies of Creation


A Solemn Promise

Words may all wither with time but
Let not our relation, any time

Life may take new ways with time but
Let not our journey, any time

Happiness may all vanish with time but
Let not our memories, any time

Bliss may find new home with time but
Let not our moments any time

Hope may all wane with time but
Let not our trust, anytime

Support may stumble and cease with time but
Let not our love, any time

Beauty may betray and age with time but
Let not our bond, any time

Its a promise, to be there in sickness and pain
Let not this ever go in vain….

Smile

A smile
makes day bright
holds people tight
sets things right
lightens life in plight
spreads joy in  flight
builds happiness in height
defines memories of delight

Thursday, July 7, 2011

Today's Tragedy and Tomorrow's Hope


In the times of raging violence and chaos
trust is always a cunning trap of woes

In the times of shedding blood and tears
peace is always a piece of paper for fears

In the times of rising rigor and plight
justice is always a rich man's right

In the times of looting wealth and power
hope is always a true myth forever

In the times of impending sorrow and dismay
democracy is always a foul game play

Let life be born once again in the aeon
to conquer the world of contention and felon

Let life be born once again in the aeon
to envision a world of  wisdom and compassion

Friend

when words don't suffice to say
all a heart wants to say
when tears don't suffice to say
how sad was the day
when eyes don't suffice to say
the tragedy of dismay

its a friend who understands and stands by you...
its a friend who supports and feels for you...

Nostalgia

Waves rising and ebbing away in the sea,
are like people in life we meet and see.
Sweet are those memories of past,
but Time always runs fast
Whats Future?? A mirage of hope...
but Life is all is a game of hope!!
Every second lost, is past.
but some moments will always last...
That's not just the lapse of time,
A treasure called Life lived on time...

Here I am, fighting nostalgia ,in isolation
dejected and lost, in a state of desolation...

Hush...

Amidst of busy life, there exists perilous silence of despair,
dormant in action but eloquent in confusion.
Rage of rising incompleteness in life takes over every thought of bliss
leaving behind a muddle.
Dejected is my quest for happiness,
as every thought dissolves in this silence leaving behind the translucence of cleaving void in life.
The triumph of despondence echoes in looming frustration louder than ever.
How do i quench my quiescent ire in hush?

Hues

Deep blue strokes of ocean water,
Rich red hues of evening sunset,
Lush green shades of tender leaves,
Bright yellow tinge of morning sunrise,
Pale purple gradient of rainy sky,
Fresh white tone of winter snow,
Dull black tint of looming clouds.
An impeccable cast of colors painting the vibrant masterpiece, "Nature".

Symphony

 Rising cadence of falling water
 Fading voice of ebbing wave
 Ringing notes of avian choir
 Soothing whistle of drifting wind
 Raging Roar of lightning sky
 Splashing rhythm of pouring rain
 Belong in the eternity of mellifluous music innate in nature